Concello de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira

Documentación oficial

Dende aquí poderás descargar diversos documentos de carácter oficial relacionados coa Administración municipal.

Normativa Municipal e Contratación » Perfil_do_contratante » Prego condicións Plans Provinciais

:


pdf  Prego de clausulas administrativas particulares par aa cotnratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas no POS/2014  (1,81 MB).  
Procedemento: Negociado sin publicidade
Prazo para presentación ofertas: oito días naturais contados a partires do recibo da invitación

doc  Prego de clausulas economico administrativas para a contratación da obra Acondicionamento pista polideportiva de Espasante, incluida no POS/2011  (298,5 KB).  
Procedemento negociado sin publicidade
Adxudicatario: CONSTRUCCIONES MANOLO SL
Prezo de adxudicación: 33.898,31€ + IVA
Data de adxudicación: 20/09/2012
Data de publicación no perfil do contratante: 20/09/2012
Data formalización:01.10.2012

doc  prego de clausulas economico administrativas para a contratacion das obras incluidas no POS 2012  (308 KB).  
Procedemento negociado sin publicidade

doc  Prego de condicions para a contratación das obras incluidas no dtc 94 unha Deputación para todos os concellos  (298 KB).  
Procedemento negociado sen publicidade
Prazo de Presentación: ocho días naturais a partir do seguinte ao da recepción da invitación para que se oferte.

pdf  Prego de clausulas administrativas para a contratación das obras comprendidas no POS 2013  (1,87 MB).  
Procedemento Negociado sin publicidade
Presenación Ofertas: oito días naturais dende o recibo da invitacion
Publicación do perfil: 11/06/2013

pdf  prego ode clausulas adminsitrativas para contratar as obras incluidas no POS 2015  (1,85 MB).  
Procedemento negociado sin publicidade
Prazo de presentación: oito días naturais contados a partires do recibo da invitación

pdf  Prego de clausulas administrativas particulares para a contratación das obras incluidas no Plan Provincial DTC 93 Unha Deputacion para todos os Concellos, anualidade 2014  (1,81 MB).  
Procedemento: Negociado sen publicidade
Prazo presentación ofertas: oito días naturais contados dende o seguinte ao recibo da invitación

pdf  Prego de clausulas administrativas particulares para a contratación mediante procedemento negociado sen publicidade da execución do proxecto técnico titulado ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE SAN ROQUE E OUTROS ESPAZOS EXTERIORES  (1,77 MB).  
Procedemento: Negociado sen publicidade
Importe de licitación: 241.158,90 euros
Prazo presentación ofertas: oito días naturais contados dende o recibo da invitación
Data de adxudicacion: 22/11/2014
Prezo de adxudicacion: 239.288,90 euros IVE incluido
Adxudicatario: ORMER CONSTRUCCIONES SL.-CIF B70215116
Formalización contrato: 10/12/2014

doc  PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTATAR A SUBMINISTRACION INCLUIDA NO CONVENIO 259/2010 SUBSCRITO COA DEPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA  (232 KB).  
PROCEDEMENTO NEGOCIADO, SIN PUBLICIDADE

doc  Prego de clausulas administrativas particular para contratar a subministración incluida no Plan DTC 94 unha deputación para todos os concellos  (217 KB).  
Procedemento negociado sin publicidade
Prazo presentación ofertas. dez días naturais contados a partir del recibo da invitación para que presente oferta.


© CONCELLO DE ORTIGUEIRA