Concello de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira

Documentación oficial

Dende aquí poderás descargar diversos documentos de carácter oficial relacionados coa Administración municipal.

Normativa Municipal e Contratación » Perfil_do_contratante » PREGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS EXPEDIENTES DE CONTRATACION

:


pdf  Prego Servizo de comedor do Festival de Ortigueira 2015  (961,52 KB).  

pdf  Contratación de servizos de vixiantes e auxiliares para o festival de Ortigueira 2015  (103,23 KB).  

pdf  prego de clausulas administrativas particulares para contratar a execucion do proxecto encauzamentodo Rio Dola no seu tramo de conexion coa praia de Espasante incluido no Fondo de Compensacion Ambiental 2015  (915,06 KB).  
Procedemento: Negociado sen publicidade
Tipo de licitación 184.825,50 euros IVE incluido
Prazo de presentación ofertas: 8 días naturais contados a partires do recibo da invitación

pdf  Prego de clausulas economico administrtivas para a contratación de subministro de xogos para parque biosaudable na Preguiza  (857,36 KB).  
Procedimiento: Negociado sin publicidade
Importe de licitación: 34.762,79 euros IVE incluido
Prazo de presentación ofertas: 8 días naturais contados a partires do recibo da notificación
Adxudicación: Resolución da Alcaldía do día 4/09/2015
Adxudicatario: GALITC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL
Prezo de adxudicación: 34.000 € IVE incluido
Data de formalización contrato: 8 de setembro de 2015

pdf  Memoria técnica valorada dos xogos para o Parque Saudable da Preguiza  (584,26 KB).  

pdf  Prego de clausulas adminsitrativa sparticulares para contratar a execución do proxecto nomado 'limpeza, excavacion arqueoloxica e consolidacion no Castelo do Cason-San Adrian  (1017,41 KB).  
Procedemento negociado sin publicidade, con invitación a empresas capacitadas
Prazo de presentación de ofertas: Debido a que por problemas técnicos non se poido subir ao perfil do contratante o presente prego o prazo é de oito días naturais contados dende o recibo da invitación ou dende a data de publicación deste anuncio no perfil
Data publicación perfil: 26/6/2015
Proxecto: podese consultar neste perfil do contratante

pdf  Prego de clausulas economico administrativas e prego de características técnicas que rexeran no procedemento aberto para adxudicar o contrato especial de explotación da cafeteria do centro de servizos sociais na Vila de Santa Marta de Ortigueira  (49,26 KB).  
OBXECTO: adxudicación do contrato administrativo especial para a explotacion da cafeteria do Centro de Servizos Sociais da Vila de Santa Marta de Ortigueira
Procedemento: Aberto con varios criterios de valoracion
Tipo de licitación: canon anual tres mil euros máis IVE
Presentación proposicións: No prazo de quince días naturais dende o seguinte ao da publicacion do anuncio de licitación no perfil do contratante e no Boletin Oficial da Provincia
Data de publicación do anuncio de licitación no perfil do contratante: 29/09/2015
Data publicación no Boletín Oficial da Provincia: 06/10/2015 (BOP núm 191)
Periodo para presentación de proposicións: do 7 ao 21 de outubro de 2015, ambos inclusive
APERTURA DE PROPOSICIÓNS:
A Mesa de Contratación prevista no prego de clausulas económico-administrativas reunirase o día 30 de outubro de 2015, as 13:30 horas para a apertura dos sobres A:documentación Administrativa, e no seu caso, sobre B: referencias técnicas
APERTURA SOBRE B 'Referencias técnicas' o día 9 de novembro de 2015, ás 10 horas
APERTURA SOBRE C 'Oferta Economica': O día 11 de novembro de 2015 ás 9 HORAS

pdf  Proxecto formativo para 'Aprendiz de peón agrícola' que se considera parte integrante do prego de clausulas administrtivas particulares para a contratación, mediante procedemento negociado con publicidade, do servicio de formacion profesional dual  (409,32 KB).  

pdf  proxecto de limpeza, excavacion arqueoloxica e consolidacion do Castelo do Cason-San Adrian  (1,3 MB).  
Procedemento negociado sin publicidade, con invitación a empresas capacitadas
Prazo de presentación de ofertas: Debido a que por problemas técnicos non se poido subir ao perfil do contratante o presente prego o prazo é de oito días naturais contados dende o recibo da invitación ou dende a data de publicación deste anuncio no perfil
Data publicación perfil: 26/6/2015
Prego de clausulas económico administrativas: podese consutar neste perfil do contratante

pdf  Bases da poxa para a adxudicacion de ocupacion temporal de terreo de dominio publico na zona de Morouzos  (113,15 KB).  
Procedimento aberto con varios criterios de adxudicacion
Tipo de licitación: Zona 1.-2000 €; Zona 2.- 2000 €; Zona 3: 2000 €
Prazo para presentación de proposicions: quince días naturais dende a publicación do anuncio no BOP
Data de publicación do anuncio no BOP: 25/05/2015
Periodo de presentación de proposicións: dende o 26de maio ao 8 de xuño de 2015

pdf  Prego de clausulas adminsitrativas particulares para contratar o subministro de material eelectrico para o mantemento de alumbrado publico e depedencias municipais  (876,57 KB).  
Procedemiento: Negociado sen publicidade
Ímporte licitación: 43.173,73 euros, IVE incluido
Presentación de ofertas: dez días naturais dende o recibo da invitación

pdf  Prego de caracteristicas tecnicas contratacion servizos piscina municipal  (528,19 KB).  
Entidade contratante: Concello de Ortigueira
Obxecto do contrato: Servizos de salvamento acuático, socorrismo e primeiros auxilios, ensinanza da natación e outras actividades acuáticas, monitor de fitness e ximnasio, de actividades complementarias, de club de natación e de recepción e conserxeria nas instalación da piscina municipal climatizada
Procedemento negociado con publicidade
Tipo de licitacion: 115.481,82 euros, IVE incluido
Prazo de contrato: once meses
Prazo de presentación de ofertas: quince días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio de licitacion no perfil de contratante e no taboleiro de edictos
Data de publicación do anuncio no perfil de contratante e no taboleiro de edictos: 09/10/2015
Periodo para presentación de ofertas: Dende o 10 ao 24 de outubro de 2015, ambos inclusive
APERTURA DE PROPOSICIÓNS:
A Mesa de Contratación prevista no prego de clausulas económico-administrativas reunirase o día 30 de outubro de 2015, as 14:00 horas para a apertura dos sobres A:documentación Administrativa, e no seu caso, en acto publico a apertura do sobre B: oferta económica.
APERTURA SOBRE B 'OFERTA ECONOMICA': En acto público, o día 9 de novembro de 2015, ás 9:30 horas, na Casa do Concello, primeiro andar

pdf  prego de clausulas administrativas particulares do contrato de servizos varios na piscina municipal  (1,51 MB).  
Entidade contratante: Concello de Ortigueira
Obxecto do contrato: Servizos de salvamento acuático, socorrismo e primeiros auxilios, ensinanza da natación e outras actividades acuáticas, monitor de fitness e ximnasio, de actividades complementarias, de club de natación e de recepción e conserxeria nas instalación da piscina municipal climatizada
Procedemento negociado con publicidade
Tipo de licitacion: 115.481,82 euros, IVE incluido
Prazo de contrato: once meses
Prazo de presentación de ofertas: quince días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio de licitacion no perfil de contratante e no taboleiro de edictos
Data de publicación do anuncio no perfil de contratante e no taboleiro de edictos: 09/10/2015
Periodo para presentación de ofertas: Dende o 10 ao 24 de outubro de 2015, ambos inclusive
APERTURA DE PROPOSICIÓNS:
A Mesa de Contratación prevista no prego de clausulas económico-administrativas reunirase o día 30 de outubro de 2015, as 14:00 horas para a apertura dos sobres A:documentación Administrativa, e no seu caso, en acto publico a apertura do sobre B: oferta económica.
APERTURA DE SOBRE B'OFERTA ECONOMICA', en acto público o día 9 de novembro de 2015, ás 9:30 horas, na Casa do Concello, primeiro andar

pdf  prego clausulas administrativa sparticulares para contrata a execución do proxecto MELLORA DO CAMIÑO DE SAN PEDRO E OUTROS  (916,88 KB).  
Procedemento negociado sin publicidade
Precio de licitación 199.881,11 euros IVE incluido
Presentación ofertas: dez dias naturais contados a partires do recibo da invitación
Adxudicación: Resolución da Alcaldía do día 25/04/2015
Adxudicatario: JOSE M PIÑEIRO LOPEZ SL
Prezo de adxudicación: 199.650,00€ IVE incluido
Data de formalización contrato: 30 de abril de 2015

pdf  Prego de clausulas administrativas particulares que rexeran o procedemento aberto, con varios criterios de adxudicacion, para a concesion administrativa da explotacion e mantemento de infraestruturas ambientais e deposito de refugallos para a xestión dos residuos da construcion e demolicion sito no polígono industrial A Rega-Cuiña de titularidade municipal  (1,19 MB).  
Tramitación Ordinaria
Procedemento: Aberto, varios criterios de adxudicación
Prazo de presentación ofertas: 15 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación de anuncio de licitacion no BOP e no perfil do contratante:
Data de publicación do anuncio no perfil contratante: 28/10/2014
Data de publicacion do anuncio de licitacion no taboleiro de edictos: 28/10/2014
Data publicación do anuncio de lictiacion no BOP: 3/11/2014 (BOP núm. 210)
Prazo de presentacion ofertas: do 4 ao 18 de novembro de 2014, ambos inclusive
REUNION MESA PERMANENTE DE CONTRATACION
DATA: 18 de marzo de 2015 ás 13 horas
LUGAR: Casa do Concello sita na Praza Isabel II s/n ORTIGUEIRA
OBXECTO: Dar a coñecer a resultado da avaliación da documentación contida no sobre B 'Referencias Técnicas' e proceder a apertura do sobre C 'Oferta economica'

pdf  Prego de clausulas administrativas particulares para a contratacion, mediante procedemento negociado con publicidade, do servicio de formacion profesional dual  (912,48 KB).  
Descrición do contrato: Contrato de formación e actividades complementarias administrativas, de coordinación e control de calidade
Tipo de licitación: 71.040, euros, gastos e impostos incluidos
Procedemento: Negociado con publicidade
Prazo de presentación ofertas. Dez días naturais contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no perfil do contratante e no taboleiro de edictos
Data de publicacion anuncio de licitación: 8 de outubro de 2014
Periodo de presentación ofertas: dende o 9 ao 18 de outubro de 2014, ambos inclusive
Data de adxudicación: 04/11/2014
Importe de adxudicación: 68.160 euros
Adxudicatario: BARTUMEU LOPEZ SLU (CIF B15218712)
Data formalizacion contrato: 06/11/2014


© CONCELLO DE ORTIGUEIRA