Concello de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira

Documentación oficial

Dende aquí poderás descargar diversos documentos de carácter oficial relacionados coa Administración municipal.

Normativa Municipal e Contratación » Perfil_do_contratante » ANUNCIOS DE LICITACION

:


pdf  Anuncio de licitación para a contratacion do servizos de formación dual  (69,72 KB).  
NOVO PRAZO PARA PRESENTACION OFERTAS
Descrición do contrato: Contrato de formación e actividades complementarias administrativas, de coordinación e control de calidade
Tipo de licitación: 71.040, euros, gastos e impostos incluidos
Procedemento: Negociado con publicidade
Prazo de presentación ofertas. CINCO DIAS HABILIES contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no perfil do contratante e no taboleiro de edictos
Data de publicacion anuncio de licitación:20 de outubro de 2014
Periodo para presentación ofertas: 21 ao 25 de outubro de 2014
Mesa Contratación para apertura de proposicions:28/10/2014 ás 20:30 horas
Data de adxudicacion 04/11/2014
Prezo de adxudicación: 68.160,euros IVE incluido
Adxudicatario: BARTUMEU LOPEZ SLU (CIF B15218712)
Data formalizacion contrato: 06/11/2014

pdf  Anuncio de formalizacion de contratos administrativos  (66,78 KB).  

pdf  Anuncio formalizacion contratos obras DTC/93  (58,08 KB).  

pdf  Anuncio de apertura proposicións presentadas no procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a contratación da explotación e mantemento de infraestruturas ambientais e deposito de refugallos para a xestión dos residuos da construcción e demolición sito no Poligono Industrial A Rega-Cuiña  (51,81 KB).  
REUNION MESA PERMANENTE DE CONTRATACION
DATA: 18 de marzo de 2015 ás 13 horas
LUGAR: Casa do Concello sita na Praza Isabel II s/n ORTIGUEIRA
OBXECTO: Dar a coñecer a resultado da avaliación da documentación contida no sobre B 'Referencias Técnicas' e proceder a apertura do sobre C 'Oferta economica'

pdf  Anuncio formalizacion contratos POS/2015  (64,06 KB).  

pdf  Anmuncio formalizacion contratos periodo 1 de xaneiro ao 1 de xuño de 2015  (92,76 KB).  

pdf  Acta da Mesa de Contratación  (144,67 KB).  
Sesión da Mesa de Contratación do día 9 de novembro de 2015 para a valoración das ofertas presentadas no procedemento negociado con publicidade para a contratación dos Servizos de Salvamento Acuatico, Socorrismo e Primeiros Auxilios, Ensinanza da Natación e outras Actividades acuáticas, monitor de Fitness e Ximnasio, de actividades complementarias, de club de natación e recepción e conserxería nas instalación da piscina municipal climatizada

pdf  Anuncio licitación de servizos de formacion para a obtención de certificados de profesionalidade AGAR0309 e AGAO0108  (69,82 KB).  
Descrición do contrato: Contrato de formación e actividades complementarias administrativas, de coordinación e control de calidade
Tipo de licitación: 71.040, euros, gastos e impostos incluidos
Procedemento: Negociado con publicidade
Prazo de presentación ofertas. Dez días naturais contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no perfil do contratante e no taboleiro de edictos
Data de publicacion anuncio de licitación: 8 de outubro de 2014
Periodo de presentación ofertas: dende o 9 ao 18 de outubro de 2014, ambos inclusive

pdf  Anuncio de licitacion e prego de clausulas economico administrativas e prego de caracteristicas técnicas para a contratación do servizo de explotacion da cafeteria do Centro de Servizos Sociais de Ortigueira  (1,11 MB).  
OBXECTO: adxudicación do contrato administrativo especial para a explotacion da cafeteria do Centro de Servizos Sociais da Vila de Santa Marta de Ortigueira
Procedmento: Aberto con varios criterios de valoracion
Tipo de licitación: canon anual tres mil euros máis IVE
Presentación proposicións: No prazo de quince días naturais dende o seguinte ao da publicacion do anuncio de licitación no perfil do contratante e no Boletin Oficial da Provincia
Data de publicación do perfil do contratante: 29/09/2015
Data publicación no Boletín Oficial da Provincia: 06/10/2015 (BOP núm 191)
Periodo para presentación de proposicións: do 7 ao 21 de outubro de 2015, ambos inclusive
APERTURA DE PROPOSICIÓNS:
A Mesa de Contratación prevista no prego de clausulas económico-administrativas reunirase o día 30 de outubro de 2015, as 13:30 horas para a apertura dos sobres A:documentación Administrativa, e no seu caso, sobre B: referencias técnicas
APERTURA SOBRE B 'Referencias Técnicas': día 9 de novembro de 2015 ás 10:00 HORAS
APERTURA SOBRE 'C': OFERTA ECONOMICA: DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015, as 9 HORAS

pdf  anuncio de licitacion e prego de clausulas administrativas particulares  (1,23 MB).  
OBXECTO:adxudicacion do contrato adminisrativo especial para a explotacion da cafeteria e albergue ubicado no antigo Escolar de Mera de Riba
Procedmento: Aberto con varios criterios de valoracion
Tipo de licitación: Non se establece canon minimo
Presentación proposicións: No prazo de quince días naturais dende o seguinte ao da publicacion do anuncio de licitación no Boletin Oficial da Provincia
Data de publicación do perfil do contratante: 17/04/2015
Data publicacion no BOP: 22 de abril de 2015
Periodo para a presentación ofertas: do 23 de abril ao 7 de maio de 2015, ambos inclusive

pdf  Anuncio de licitacion para a contratación da explotacion e mantemento de infraestruturas ambientais e deposito de refugallos para a xestion dos residuos da construción e demolición sito no Poligono Industrial A Rega-Cuiña  (49,66 KB).  
Tramitación Ordinaria
Procedemento: Aberto, varios criterios de adxudicación
Prazo de presentación ofertas: 15 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación de anuncio de licitacion no BOP e no perfil do contratante:
Data de publicación do anunciode licitacion no perfil contratante: 28/10/2014
Data publicación do anuncio de licitacion no taboleiro de anuncios: 28/10/2014
Data publicación do anuncio de lictiacion no BOP: 3/11/2014 (BOP núm. 210)
Prazo de presentacion ofertas: do 4 ao 18 de novembro de 2014, ambos inclusive
REUNION MESA PERMANENTE DE CONTRATACION
DATA: 18 de marzo de 2015 ás 13 horas
LUGAR: Casa do Concello sita na Praza Isabel II s/n ORTIGUEIRA
OBXECTO: Dar a coñecer a resultado da avaliación da documentación contida no sobre B 'Referencias Técnicas' e proceder a apertura do sobre C 'Oferta economica'

pdf  anuncio licitacion para a contratacion de servizos varios a prestar na piscina municipal  (68,62 KB).  
Entidade contratante: Concello de Ortigueira
Obxecto do contrato: Servizos de salvamento acuático, socorrismo e primeiros auxilios, ensinanza da natación e outras actividades acuáticas, monitor de fitness e ximnasio, de actividades complementarias, de club de natación e de recepción e conserxeria nas instalación da piscina municipal climatizada
Procedemento negociado con publicidade
Tipo de licitacion: 115.481,82 euros, IVE incluido
Prazo de contrato: once meses
Prazo de presentación de ofertas: quince días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio de licitacion no perfil de contratante e no taboleiro de edictos
Data de publicación do anuncio no perfil de contratante e no taboleiro de edictos: 09/10/2015
Periodo para presentación de ofertas: Dende o 10 ao 24 de outubro de 2015, ambos inclusive
Prego de clausulas economico-administrativas e de prescripcions técnicas: Podense consultar en Secretaria do Concello ou na pax web do Concello, perfil do licitador, prego de clausulas administrativas expedientes de contratación
APERTURA DE PROPOSICIÓNS:
A Mesa de Contratación prevista no prego de clausulas económico-administrativas reunirase o día 30 de outubro de 2015, as 14:00 horas para a apertura dos sobres A:documentación Administrativa, e no seu caso, en acto publico a apertura do sobre B: oferta económica.
APERTURA DO SOBRE B'OFERTA ECONOMICA' En acto público o día 9 de novembro de 2015, ás 9:340 horas, na Casa do Concello, primeiro andar

pdf  Anuncio de licitacion e bases para a adxudicación, mediante poxa, da ocupacion de parcelas para a instalacion de postos de restauración durante a 31 edicion do Festival Celta  (700,44 KB).  
Procedemento aberto, con un único criterio: prezo
Tipo de licitación: 1.500 euros e subministro de determinados bens de conformidade co establecido nas bases que rexe o procedemento
Prazo de Presentación de Ofertas: 15 días naturais contados dende a última publicación deste anuncio no perfil do contratante e no BOP
Data publicación perfil contratante: 17/04/2015
Data publicacion BOP: 27 DE ABRIL DE 2015
Periodo presentación ofertas: 28 de abril al 12 de maio de 2015, ambos inclusive

pdf  Anuncio licitacion para a adxudicacion de ocupacion temporal de terreno de dominio publico na zona de Morouzos  (40,15 KB).  
Procedimento aberto con varios criterios de adxudicacion
Tipo de licitación: Zona 1.-2000 €; Zona 2.- 2000 €; Zona 3: 2000 €
Prazo para presentación de proposicions: quince días naturais dende a publicación do anuncio no BOP
Data de publicación do anuncio no BOP: 25/05/2015
Periodo de presentación de proposicións: dende o 26 de maio ao 8 de xuño de 2015

pdf  anuncio de licitacion, prego de clausulas economico administrativas e prego de caracteristicas técnicas para a contratación do servizo de explotación da cafeteria do Centro Social de Loiba  (1,02 MB).  
OBXECTO: adxudicación do contrato administrativo especial para a explotacion da cafeteria do Centro Social de Loiba
Procedmento: Aberto con varios criterios de valoracion
Tipo de licitación: canon anual mil douscentos euros máis IVE
Presentación proposicións: No prazo de quince días naturais dende o seguinte ao da publicacion do anuncio de licitación no perfil do contratante e no Boletin Oficial da Provincia
Data de publicación do perfil do contratante: 22/01/2016
Data publicación no BOP: 01/02/2016 (BOP núm. 20)
Prazo de presentación proposicións: do 2 ao 16 de febreiro de 2016, ambos inclusive

pdf  anuncio de licitacion, prego de clausulas economico administrativas e prego de caracteristicas técnicas para a contratación do servizo de explotación da cafeteria do Centro Social de San Adrian  (717,28 KB).  
OBXECTO: adxudicación do contrato administrativo especial para a explotacion da cafeteria do Centro Social de San Adrian
Procedmento: Aberto con varios criterios de valoracion
Tipo de licitación: canon anual mil douscentos euros máis IVE
Presentación proposicións: No prazo de quince días naturais dende o seguinte ao da publicacion do anuncio de licitación no perfil do contratante e no Boletin Oficial da Provincia
Data de publicación do perfil do contratante: 22/01/2016
Data publicación do BOP: 01/02/2016 (BOP núm. 20)
Prazo de presentación proposicións: do 2 ao 16 de febreiro de 2016, ambos inclusive


© CONCELLO DE ORTIGUEIRA